• Trụ sở

    Thanh Hà-Thanh Liêm-Hà Nam

  • co199ltd@yahoo.com.vn

    Phone: 0226 6575 999

  • Liên hệ
Ảnh đại diện 03/03/2020 12:00:00

Quyết định: " Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020"