• Trụ sở

    Thanh Hà-Thanh Liêm-Hà Nam

  • co199ltd@yahoo.com.vn

    Phone: 0226 6575 999

  • Liên hệ

Cổ đông

Image
Đăng ngày: 20/04/2023 12:00:00
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

chi tiết
Image
Đăng ngày: 20/04/2023 12:00:00
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

chi tiết
Image
Đăng ngày: 01/04/2023 12:00:00
THÔNG BÁO MỜI HỌP

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

chi tiết
Image
Đăng ngày: 02/04/2022 12:00:00
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2024

chi tiết
Image
Đăng ngày: 08/08/2021 12:00:00
THỐNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

THỐNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

chi tiết
Image
Đăng ngày: 28/04/2021 12:00:00
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

chi tiết
<< 1 2 3 4 5  ... >>