• Trụ sở

    Thanh Hà-Thanh Liêm-Hà Nam

  • co199ltd@yahoo.com.vn

    Phone: 0226 6575 999

  • Liên hệ

Cổ đông

Image
Đăng ngày: 05/04/2024 08:00:00
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

chi tiết
Image
Đăng ngày: 20/04/2023 12:00:00
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

chi tiết
Image
Đăng ngày: 20/04/2023 12:00:00
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

chi tiết
Image
Đăng ngày: 01/04/2023 12:00:00
THÔNG BÁO MỜI HỌP

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

chi tiết
Image
Đăng ngày: 02/04/2022 12:00:00
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2024

chi tiết
Image
Đăng ngày: 08/08/2021 12:00:00
THỐNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

THỐNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

chi tiết
<< 1 2 3 4 5  ... >>